การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand


เอกสารนำเสนอในการประชุม

เวลา ห้องบรรยาย หัวข้อการประชุม
08.00 - 09.00 ลงทะเบียนการประชุม
09.00 - 10.00 MAYFAIR
B+C
ปาฐกถา: พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีน โอกาสการพัฒนาวัคซีนไทยอย่างยั่งยืน
• ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (องค์ปาฐก)
10.00 - 10.30 Coffee Break + Poster Presentation
10.30 - 12.00 MAYFAIR
B+C
การบูรณาการความร่วมมือสู่ความสำเร็จของการวิจัยพัฒนาวัคซีนไทย (การเสวนา)
• นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผู้ดำเนินการเสวนา)
• น.สพ.อธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ หัวหน้างานบริหารการผลิตชีววัตถุฝ่ายชีววัตถุองค์การเภสัชกรรม
• ดร.ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ นักยุทธศาสตร์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
12.00 - 13.00 Palladium Hall Luncheon Symposium: "Update JE Vaccine and Dengue Vaccine 2019"
• ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ (การติดเชื้อในเด็ก)
• ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล (การติดเชื้อในผู้ใหญ่)
13.00 - 14.00 MAYFAIR
B
สถานการณ์ด้านวัคซีนและชีววัตถุในประเทศไทยและอาเซียน
• Dr. Jerome Hahn Kim, Director General of International Vaccine Institute (IVI)
• นพ.สมชาย พีระปกรณ์ ที่ปรึกษาวิชาการ กรมควบคุมโรคและเขตสุขภาพที่ 13 (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• สพ.ญ.สาริศา เวียงชนก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ กรมปศุสัตว์
MAYFAIR
C
บทเรียนวัคซีน HPV สู่วัคซีนใหม่ในอนาคต (เสวนากลุ่มเล็ก)
• พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณพิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค (วิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา)
• นางสาวศศมนวรรณ ชาญชุติวาณิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงานประกันสังคม
• นพ.กริช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• นางเปรมหทัย นภาลัย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
14.00 - 17.30 MAYFAIR
A
เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร
17.30 - 18.30 MAYFAIR
A
รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ห้องบรรยาย หัวข้อการประชุม
08.00 - 09.00 ลงทะเบียนการประชุม
09.00 - 10.30 MAYFAIR
A
Plenary: มาตรฐานการประกันและควบคุมคุณภาพทั้งวัคซีนคน วัคซีนสัตว์ และชีววัตถุ
• นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
• Dr. Joris Frans Vandeputte,President of International Alliance forBiologicalStandardization (IABS)
• ภก.ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• น.สพ.ฐิตวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
10.30 - 11.00 Coffee Break + Poster Presentation
11.00 - 12.30 MAYFAIR
A
ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่
• Jerome Hahn Kim , Director General of International Vaccine Institute (IVI)
• ศ.ดร.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ภญ.ผศ.ดร.รจพร วัชโรทยางกูร (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MAYFAIR
B
Autogenous Vaccine
• Dr. Joris Frans Vandeputte,President of International Alliance forBiologicalStandardization (IABS)
• น.สพ.ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• น.สพ.อนันต์ ท้าวเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
MAYFAIR
C
การประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทางระบาดวิทยา
• Dr. Sunil Bahl, World Health Organization - South East Asia Regional Office
• นพ.ครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์ กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
• Dr. Fatim Lakha, Assistant Professor LSHTM Department Global Health and Development Honorary Consultant in Public Health, Public Health England
• นพ.ชนินันท์ สนธิไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานวัคซีนพื้นฐาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
12.30 - 13.30 Palladium Hall Luncheon Symposium: "An Updated Cost-Effectiveness Analysis of Pneumococcal Conjugate Vaccine Among Children in Thailand"
• รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
13.30 - 15.00 MAYFAIR
A
พัฒนาการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
• พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• นพ.สวัสดิ์ รามบุตร
• นพ.วสันต์ ภิญโญวิวัฒน์
• พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
MAYFAIR
B
การผลิตและการใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย
• น.สพ.อนันต์ ท้าวเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• ภก.นัคนันท์ ชิตอรุณ นายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
• สพ.ญ.ปาลิดา กีร์ติบุตร สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
MAYFAIR
C
งานบริการทดสอบในสัตว์
• ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.00 - 15.30 Coffee Break + Poster Presentation
15.30 - 16.30 MAYFAIR
A
ทางออกการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คอขวดการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุ
• รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• ดร.ภก.นรภัทร ปีสิริกานต์ หัวหน้างานบริหารการผลิตชีววัตถุฝ่ายชีววัตถุองค์การเภสัชกรรม
• ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิชรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• นางนฐมณฑ์ แสงวราชัยลักษณ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
MAYFAIR
B
Critical management for human and animal vaccine logistic and cold chain
• นายธเนศ ชูวัฒนเดช ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดส่งเวชภัณฑ์ยาขาออก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
• ภญ.ปิยะนาถ เชื้อนาค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• น.สพ.กังวาน จึงธีรพานิช นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
MAYFAIR
C
ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนไทย
• ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมเเละเทคโนโลยีชีวภาพเเห่งชาติ (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• ดร.พนิต กิจสุบรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• นางสาวนันทวรรณเมฆารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เวลา ห้องบรรยาย หัวข้อการประชุม
08.00 - 09.00 ลงทะเบียนการประชุม
09.00 - 10.30 MAYFAIR
A
Plenary: ความท้าทายของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21
• Dr. Sunil Bahl, World Health Organization - South East Asia Regional Office
• Dr. Htar Htar Lin, Deputy Director of the EPI Programme, Myanmar’s Ministry of Health
• นพ.ภาสกร อัครเสวี ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
10.30 - 11.00 Coffee Break + Poster Presentation
11.00 - 12.00 MAYFAIR
A
ความก้าวหน้าแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2019
• พญ.สุชาดา เจียมศิริ ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค (วิทยากร)
MAYFAIR
B
African Swine Fever Virus
• ผศ.น.สพ.ดร.เดชฤทธิ์นิลอุบล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• สพ.ญ.ดร.วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ Regional Manager, Emergency Center for Transboundary Animal Disease for Asiaand the Pacific
• น.สพ.สุขุม สนธิพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
MAYFAIR
C
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลไกสำคัญขับเคลื่อนงานด้านวัคซีน
• ดร.อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ ผู้จัดการสำนักบริหารความมั่นคงด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (วิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย)
• รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ผศ.ดร.ปรีย์กมล รัชนกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.00 - 13.00 Palladium Hall Luncheon Symposium: "Market and Technology Trends in Vaccine"
• Dr.Qiuming (Miles) Shi, Associate Director, Asia Vaccines and Viral Therapies Segment
13.00 - 14.30 MAYFAIR
A
Vaccine and Immunization for Pandemic Influenza Preparedness (PIP)
• นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ที่ปรึกษา กรมควบคุมโรค (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
• Dr. Richard Brown, Programme Manager Health Emergencies and AMR, WHO, Thailand
• นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
• คุณกิตติศักดิ์ภูพิพัฒน์ผล องค์การเภสัชกรรม
MAYFAIR
B
วิเคราะห์ประเด็นพิษสุนัขบ้าระบาด และความหวังการกวาดล้างโรค
• พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
• ดร.กิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
• ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MAYFAIR
C
NVIFDA ตัวช่วยการขึ้นทะเบียนวัคซีนและยายุคใหม่
• นางสาวนันทะภร แก้วอรุณ รักษาการผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
• ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• นายเดชา โควเอี่ยมไพโรจน์ บริษัทโควิเดียร์ (เอเชีย) จำกัด
• ภญ.อัญชิสา พิทยาอมรวงศ์ ผู้จัดการแผนกทะเบียนยา ตัวแทนผู้ผลิตที่สนใจขึ้นทะเบียนผ่านระบบ NVIFDA
14.30 - 15.00 Coffee Break + Poster Presentation
15.00 - 16.30 MAYFAIR
A
วัคซีนทางเลือกทุกเพศทุกวัยได้ประโยชน์
• ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย