การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

The 9th National Vaccine Conference 2019 Bangkok, Thailand


ข้อปฏิบัติในการรับเสด็จ

  รายละเอียด

 • ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมรับเสด็จ

  - เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จ !!!
  ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จะ ไม่ได้ รับอนุญาตให้เข้าร่วมในพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  แต่ท่านสามารถร่วมรับชมพิธีเปิดได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วงจรปิดในอีกห้องประชุมหนึ่ง

  - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

 • ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถวายรายงานบูธนิทรรศการ/ผลงานวิชาการ

  - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถวายรายงานบูธนิทรรศการ/ผลงานวิชาการต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

 • ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม

  - ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเข้าร่วมรับเสด็จ ได้ที่ คุณยุภาวรรณ
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 601 หรือ 09 6890 7043

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การถวายรายงานบูธนิทรรศการ ได้ที่ คุณวิชญาดา
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 603 หรือ 09 2945 4560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การถวายรายงานผลงานวิชาการ ได้ที่ คุณณัฐญา
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 508 หรือ 09 7079 8801

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ได้ที่ คุณจิตติมา
  โทร: 0 2580 9729 - 31 ต่อ 504 หรือ 08 2693 6154

  อีเมล: contact@nvi.go.th
  แฟกซ์: 0 2580 9732